Privacybeleid

Dank u voor uw interesse in Holland Factory.

Holland Factory vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze Privacyverklaring van Holland Factory, kunt u lezen hoe wij met uw gegevens omgaan.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens                                                     Vanuit de AVG wordt Holland Factory aangeduid als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat wij de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepalen en dat wij verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens                                                                               Als u onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt als lid, dan registreren wij persoonsgegevens van u. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Wij verwerken alleen de daarvoor noodzakelijke persoonsgegevens. De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door ons sportcentrum:

•om contact met u te kunnen opnemen;

•om u informatie te sturen;

•voor het aangaan en uitvoeren van (leden- en overige) overeenkomsten;

•voor het uitvoeren en beheren van de financiële administratie;

•het uitvoeren van overige voor een vecht en bewegingssportcentrum gebruikelijke activiteiten.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden en overige betrokkenen bij ons sportcentrum te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten. Hierbij trachten wij rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie van ons sportcentrum, kunt u een e-mail sturen aan: Rene@miga.nl                                Wilt u geen e-mail meer ontvangen met betrekking tot de activiteiten en nieuwtjes van ons sportcentrum, dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in iedere e-mail die wij versturen.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens                                                         Volgens de wetgeving mogen wij alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Wij hanteren de volgende rechtsgronden voor de verwerking vanpersoonsgegevens:

•in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een (lidmaatschaps-)overeenkomst;

•om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en

verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);

•in verband met de gerechtvaardigde belangen van ons sportcentrum, waarbij wij erop letten dat de

impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Website en Cookies                                                                                                                                     Op onze website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om voor u relevante informatie op de pagina's die u bezoekt te plaatsen, bijvoorbeeld speciale berichten in uw interessevelden. Op deze wijze kan onze dienstverlening aan u verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast maken wij bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op u in te stellen en/of het inloggen tevergemakkelijken. U kunt in uw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor uw gebruik van de website. Het gevolg kan dan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor u zijn

Beveiliging van persoonsgegevens

Holland Factory heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om depersoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.Holland Factory draagt zorg voor een adequate toegangsbeveiliging van de website en het systeem waar de ledenadministratie is opgenomen, alsmede voor een afdoende bescherming van persoonsgegevens voor verdere verwerking door zoekmachines.

Uitwisseling van persoonsgegevens                                                                                                     1.Het doorgeven en ontvangen van persoonsgegevens binnen ons sportcentrum. Holland Factory kan uw (persoons-)gegevens uitwisselen met de diverse functionarissen van ons sportcentrum, of met de andere leden en vrijwilligers. Holland Factory ziet erop toe dat binnen haar organisatie de Europese normen van gegevensbescherming op persoonsgegevens worden toegepast.

2.Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten ons sportcentrum. Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met andere organisaties. Voorbeelden zijn de overkoepelende sportbond en (al dan niet via de nationale bond) de internationale federatie en NOC*NSF. Gegevens van leden kunnen ook worden doorgegeven aan officiële (overheids-)instanties. Indien er persoonsgegevens van Holland Factory leden door derden partijen worden verwerkt, dan heeft Holland Factory hier een adequate verwerkersovereenkomst mee afgesloten. Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons sportcentrum of wanneer ons sportcentrum hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft. Holland Factory kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer zij persoonsgegevens aan autoriteiten moet bezorgen, conform geldende wettelijke verplichtingen.                                      3.Geen commercieel gebruik. Holland Factory zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Holland Factory kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot ons sportcentrum en haar websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens                                                                                                      Holland Factory bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist. De persoonsgegevens van leden worden verwijderd uiterlijk 2 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd. Langer bewaren van de gegevens wordt alleen gedaan als de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om te voldoen aan een wettelijke bewaarplicht, danwel hier expliciete toestemming voor is verleend. De gegevens op de website worden onverwijld verwijderd wanneer de betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger daarom verzoekt.

Publiceren van Foto's op website en Facebook                                                                               Holland Factory hanteert als uitgangspunt dat foto's en of films alleen mogen worden gepubliceerd  als daarmee geen redelijk belang van de betrokkene in gevaar komt. In geval van twijfel wordt er expliciet toestemming gevraagd aan betrokkene, danwel aan de ouders / wettelijke vertegenwoordigers indien het om minderjarigen gaat.

Uw privacyrechten                                                                                                                                         U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens. Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken. U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan: rene@miga.nl  U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord. U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen                                                                                                                                                   Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacy verklaring. Check daarom regelmatig de Privacy verklaring op eventuele updates.

Vragen                                                                                                                                                           Als u nog vragen heeft over deze verklaring, neemt u dan contact met ons op via rene@miga.nl

Januari 2020, versie 2.0